Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng

Xã hội 31/10/2020 - 01:23

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức hội nghị triển khai định hướng chương trình thanh tra năm 2021.

Theo kế hoạch được cơ quan này gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, năm 2021 Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện, ban hành kết luận các cuộc thanh tra trước và trong năm 2020 đã kết thúc; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…

Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; tập trung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng - ảnh 1

Ông Đặng Công Huẩn - Phó tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại cuộc họp.

Thanh tra tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc sở, và Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Đồng thời thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban ngành cấp tỉnh, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực xã hội quan tâm…

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng. Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Tại cuộc họp, ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra các bộ, địa phương căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 trình Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong quá trình xây dựng kế hoạch phải quan tâm phối hợp để hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Thanh tra các bộ và thanh tra tỉnh có giải pháp chủ động tránh chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra của đơn vị mình với kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tránh chồng chéo với kế hoạch kiểm toán; thống nhất xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán.

Kế hoạch thanh tra năm 2021 sau khi được phê duyệt phải gửi về cơ quan thanh tra cấp trên, Kiểm toán Nhà nước và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Thế Kha