TPHCM: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

13/07/2012 - 11:34 - Nguồn: dantri.com.vn Yêu cầu xóa tin

(Dân trí) - Sáng nay 13/7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm nay. Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường năm nay tăng đều hơn năm ngoái, trung bình khoảng 1-2 điểm.

Với kết quả điểm chuẩn năm nay, ông Nguyễn Hoài Chương, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá rằng: Nội dung đề thi năm nay chú ý phần cơ bản hơn nhưng bên cạnh đó tính phân hóa cũng có phần cao hơn. Ngoài ra, ông Chương cũng cho rằng một phần lứa học sinh năm nay có phần khá hơn.

Còn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: Năm nay tỉ lệ học sinh đậu vào lớp 10 công lập tăng hơn năm ngoái. Thống kê cho thấy, thí sinh đậu vào trường THPT công lập là 40.377 học sinh, đạt tỷ lệ 80,73%. Như vậy, vẫn còn 9.636 học sinh rớt cả 3 nguyện vọng (chiếm 19,27%). Tuy vậy, ông Đạt cũng cho rằng những học sinh này vẫn còn nhiều cơ hội để học tiếp như, cụ thể năm nay chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập là 23.042; hệ GDTX là 9.735 chỉ tiêu và TCCN là 2.620 chỉ tiêu. Như vậy, vẫn còn 35.375 chỉ tiêu đang rộng “cửa” chờ  các thí sinh lựa chọn.

Năm nay, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn là trường dẫn đầu về điểm chuẩn, điểm NV1 là 40,75 điểm tăng 1,75 điểm so với năm ngoái. Cao thứ 2 là trường Trung học thực hành ĐH Sư phạm với điểm NV1 là 40,25 điểm, tăng hơn năm học 2011 – 2012 đến 3 điểm.  Kế đến là trường THPT Bùi Thị Xuân, điểm NV1 là 39,25 điểm, cao hơn năm ngoái 2,25 điểm; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, điểm NV1 là 38,5 điểm, tăng hơn năm 2011- 2012 tới 1,25 điểm.

Ngược lại, các trường có điểm chuẩn thấp nhất vẫn là trường THPT Phước Long, THPT Phước Kiển với điểm NV1 là 13 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn các NV1, NV2, NV3 vào các trường THPT công lập năm nay:

Teân Tröôøng

Q/H

NV 1

NV 2

NV 3

THPT Tröng Vöông

01

34.50

35.25

35.50

THPT Buøi Thò Xuaân

01

39.25

39.50

40.50

THPT Ten lô man

01

25.75

26.75

26.75

THPT Naêng khieáu TDTT

01

21.00

21.50

22.00

THPT Löông Theá Vinh

01

33.25

33.75

33.75

THPT Leâ Quyù Ñoân

03

36.75

37.50

37.50

THPT Nguyeãn Thò Minh Khai

03

38.50

39.50

40.50

THPT Leâ Thò Hoàng Gaám

03

24.75

25.50

25.50

THPT Marie Curie

03

30.50

31.25

31.25

THPT Nguyeãn Thò Dieäu

03

27.00

27.50

27.50

THPT Nguyeãn Traõi

04

29.75

30.00

30.25

THPT Nguyeãn Höõu Thoï

04

22.25

23.25

23.75

Trung hoïc thöïc haønh Saøi Goøn

05

36.50

36.50

36.50

THPT Huøng Vöông

05

33.25

33.75

33.75

Trung hoïc thöïc haønh ÑHSP

05

40.25

40.50

40.50

THPT Traàn Khai Nguyeân

05

31.25

32.00

32.00

THPT Traàn Höõu Trang

05

26.00

27.00

27.25

THPT Leâ Thaùnh Toân

07

24.25

24.50

24.75

THPT Taân Phong

07

20.00

20.50

21.00

THPT Ngoâ Quyeàn

07

26.25

26.50

26.50

THPT Nam Saøi Goøn

07

25.00

25.00

26.00

THPT Löông Vaên Can

08

26.25

26.75

26.75

THPT Ngoâ Gia Töï

08

22.00

22.50

22.75

THPT Taï Quang Böûu

08

24.50

24.75

25.00

THPT Nguyeãn Vaên Linh

08

19.00

19.25

20.25

THPT naêng khieáu TDTT Nguyeãn Thò Ñònh

08

19.75

20.75

20.75

THPT Nguyeãn Khuyeán

10

35.00

35.50

36.50

THPT Nguyeãn Du

10

36.50

37.25

37.25

THPT Nguyeãn An Ninh

10

25.75

26.25

26.50

THPT Dieân Hoàng

10

25.50

26.50

27.50

THPT Söông Nguyeät Anh

10

25.00

25.50

26.00

THPT Nguyeãn Hieàn

11

34.50

34.50

34.75

THPT Traàn Quang Khaûi

11

30.25

30.50

30.50

THPT Nam Kyø Khôûi Nghóa

11

27.75

27.75

28.25

THPT Voõ Tröôøng Toaûn

12

31.50

31.50

31.50

THPT Tröôøng Chinh

12

28.25

28.75

28.75

THPT Thaïnh Loäc

12

24.00

24.75

25.25

THPT Thanh Ña

Bình Thaïnh

22.50

23.25

23.25

THPT Voõ Thò Saùu

Bình Thaïnh

33.00

33.75

33.75

THPT Gia Ñònh

Bình Thaïnh

36.75

37.50

37.75

THPT Phan Ñaêng Löu

Bình Thaïnh

26.50

27.25

27.25

THPT Bình Lôïi Trung

Bình Thaïnh

21.75

22.25

22.50

THPT Hoaøng Hoa Thaùm

Bình Thaïnh

30.25

30.50

30.75

THPT Goø Vaáp

Goø Vaáp

29.50

30.50

30.50

THPT Nguyeãn Coâng Tröù

Goø Vaáp

37.25

38.25

39.00

THPT Traàn Höng Ñaïo

Goø Vaáp

32.50

32.75

33.00

THPT Nguyeãn Trung Tröïc

Goø Vaáp

25.00

25.25

25.50

THPT Phuù Nhuaän

Phuù Nhuaän

37.50

37.75

38.50

THPT Haøn Thuyeân

Phuù Nhuaän

24.25

25.25

25.75

THPT Nguyeãn Chí Thanh

Taân Bình

33.25

33.75

33.75

THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn

Taân Bình

40.75

41.00

41.00

THPT Lyù Töï Troïng

Taân Bình

26.75

27.75

28.25

THPT Nguyeãn Thaùi Bình

Taân Bình

29.25

30.00

30.50

THPT Long Thôùi

Nhaø Beø

13.00

13.00

13.00

THPT Phöôùc Kieån

Nhaø Beø

13.00

13.00

13.00

THPT Taân Bình

Taân Phuù

31.25

31.50

31.50

THPT Traàn Phuù

Taân Phuù

37.50

37.75

38.50

THPT Taây Thaïnh

Taân Phuù

30.00

30.00

30.25

 

Lê Phương