Trạng thả diều là ai?

Tuổi Teen 11/06/2020 - 19:57

Trạng thả diều là ai?

Trạng Bùng có tên thật là gì? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 1
Phùng Khắc Khoan
Nguyễn Thiến
Giang Văn Minh
Nguyễn Hiền

Trạng Nguyên nào của nước ta viết tên 100 danh thần Trung Quốc chỉ với hai câu thơ? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 2
Nguyễn Sư Mạnh
Hồ Tông Thốc
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Quốc Trinh

Trạng thả diều là ai?

Trạng thả diều là ai? - ảnh 3
Nguyễn Giản Thanh
Lê Nại
Nguyễn Hiền
Nguyễn Cư Trinh

Trạng Nguyên nào từng đánh bại trạng cờ Trung Quốc? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 4
Mạc Đĩnh Chi
Lê Công Hành
Nguyễn Xuân Chính
Phan Kính

Ai mắng vua Thanh "ếch ngồi đáy giếng'' vẫn được phong là Lưỡng quốc khôi nguyên? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 5
Nguyễn Khoái
Nguyễn Nghêu Tư
Nguyễn Đăng Cảo
Nguyễn Giản Thanh

Nhân tài duy nhất của đất Việt từng được phong làm Lưỡng quốc thám hoa? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 6
Nguyễn Trung Ngạn
Phùng Khắc Khoan
Phan Kính
Phan Công Hành

Người Việt nào từng mắng thẳng mặt vua Hán Vũ Đế vẫn được cử làm quan Thái thú quận Kim Thành? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 7
Trương Trọng
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lương Thế Vinh
Trương Hán Siêu

Vị quan nào từng 7 lần đi sứ? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 8
Phạm Đôn Lễ
Lê Công Hành
Trần Thủ Độ
Vũ Huy Tấn

Nhà ngoại giao nào của nước ta nổi tiếng với chuyến đi sứ kéo dài tới 18 năm? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 9
Hồ Quý Ly
Lê Trực
Lê Quang Bí
Phan Huy Ích

Vị sứ thần nào có công đưa giống ngô và vừng về nước ta? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 10
Phùng Khắc Khoan
Phùng Hạp Khanh
Phùng An
Phùng Hải

Vị Trạng Nguyên nào có biệt danh là Trạng Lường và cân được voi? 

Trạng thả diều là ai? - ảnh 11
Lương Thế Vinh
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giang Văn Minh
Phan Huy Ích

Trạng nồi là ai?

Trạng thả diều là ai? - ảnh 12
Mạc Hiển Tích
Tô Tịch
Trương Xán
Lưu Thúc Kiệm
Tuổi Teen