VAMC đã 'giúp 4 ngân hàng lớn xử lý được bao nhiêu nợ xấu?

Kinh tế 20/01/2019 - 12:34

Từ khi có Nghị quyết 42, kết quả thu hồi nợ của VAMC trong 2 năm gần nhất đạt 68.103 tỷ đồng, bằng gần một nửa tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ 2013 đến nay.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, ông Đoàn Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), cho biết đã triển khai mua nợ theo giá trị thị trường với 2.819 tỷ đồng giá mua nợ; mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 29.812 tỷ đồng giá mua nợ. VAMC xử lý các khoản nợ xấu đã mua đạt 78.000 tỷ đồng dư nợ gốc (đạt 226% kế hoạch) với giá trị thu hồi nợ là 37.250 tỷ đồng.

Nhờ Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC trong năm 2017 và 2018 đạt 68.103 tỷ đồng, bằng gần 1/2 tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ 2013 đến nay.

Công tác cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động được kiện toàn, VAMC đã thành lập Ban Mua và Quản lý nợ, Ban Đầu tư và Mua bán nợ thị trường và Ban Kế hoạch và Quản lý rủi ro trên cơ sở sắp xếp nhân sự từ 03 Ban nghiệp vụ cũ. Trong năm, VAMC cũng đã thành lập mới Ban Đấu giá tài sản và Chi nhánh của VAMC tại thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị NHNN bổ sung 01 Thành viên Hội đồng thành viên, 02 Phó Tổng Giám đốc...

Cũng theo số liệu từ Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), năm 2018, định chế này đã “giúp” 4 ngân hàng VietinBank, Agribank, BIDV và Sacombank xử lý 32,399 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Năm 2019, VAMC xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ theo giá trị thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt theo chỉ đạo của NHNN.

Lãnh đạo VAMC phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản xử lý xong nợ xấu các TCTD bán cho VAMC. Đồng thời, tổ chức này sẽ triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC, đưa chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động ngay từ tháng 01/2019, thực hiện nhiệm vụ định hướng xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung tại Việt Nam, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm của thị trường. VAMC cũng đề xuất thành lập Câu lạc bộ AMC.

Mai An (T/h)